Je viacero spôsobov, ako si kúpiť umelecké dielo v našom internetovom obchode:

 • mailom na
  umenie (zav.) adorno.sk
 • telefonicky na
  0902 532 172 (J. Jurík)
 • SMS na 0902 532 172
 • Vždy je nevyhnutné uviesť kód diela a Vaše kontaktné a fakturačné údaje ako meno, adresa, telefonický a mailový kontakt, prípadne aj IČO a DIČ. Následne Vám bude na zadaný e-mail doručená výzva k úhrade a ďalšie informácie.

  Obchodné podmienky

  I. Všeobecné ustanovenia

  1. Obchodné podmienky definované v tomto dokumente sa vzťahujú na obchodné vzťahy, ktoré boli uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu Adorno.sk a špecifikujú práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim.
  2. „Kupujúcim“ sa rozumie zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku. Elektronická objednávka môže byť realizovaná pomocou elektronického obchodu, alebo prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom), prípadne formou textovej správy cez mobilných operátorov (SMS).
  3. „Predávajúcim“ sa rozumie fyzická osoba Jozef Jurík, Wolkrova 33, 851 01 Bratislava, IČO: 44512121.
  4. „Elektronickou objednávkou“ sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, objednanom diele z ponuky obchodu a cene tohto diela alebo e-mail či SMS odoslané na adresu predávajúceho obsahujúce uvedené informácie.
  5. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim (telefonicky alebo e-mailom).
  6. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného diela uvedenú v elektronickom obchode Adorno.sk. Každú e-mailovú objednávku predávajúci overí e-mailom alebo telefonicky.
  7. Vlastnícke právo k dielu prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.

  II. Dodacie podmienky

  1. Za dodanie diela sa považuje jeho prevzatie kupujúcim od Slovenskej pošty, od inej kuriérskej služby alebo priamo od predávajúceho.
  2. Objednané dielo zasielame do 10 pracovných dní odo dňa zaplatenia kúpnej ceny.
  3. V súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnkov, spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to okolnosti vyžiadajú. V takomto prípade však bude kupujúci o zmene dodacej lehoty bezodkladne informovaný.
  4. Expedičné náklady zahŕňajú balné, poistenie umeleckého diela a poštovné prostredníctvom Slovenskej pošty, inej kuriérskej spoločnosti alebo priamo predávajúcim. V rámci SR sú zahrnuté v cene diela.
  5. Zásielky, ktoré sú predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zašleme znovu len na vyžiadanie kupujúceho a kupujúci nesie náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške.
  6. V prípade, že kupujúci nejaví ochotu k spolupráci, je predávajúci po predchádzajúcom upozornení objednané dielo predať inému záujemcovi.

  III. Platobné podmienky

  1. Po uskutočnení objednávky bude na Váš e-mail zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi na platbu. Daňový doklad (faktúru) Vám dodáme spolu s objednaným dielom.
  2. Ponúkame tieto možnosti platieb na území Slovenskej republiky: bezhotovostná platba prostredníctvom vkladu na náš účet: Banka: Poštová banka, a.s. Bankový účet: 13570424/6500 Variabilný symbol: číslo Vašej objednávky alebo Vaše telefónne číslo.
  3. Nie sme platcami DPH.
  4. Pri platbe bezhotovostným prevodom sa za dátum zaplatenia považuje dátum pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho.
  5. Platbu možno tiež zrealizovať prostredníctvom notárskej úschovy: finančná čiastka za dielo bude uložená v notárskej kancelárii, ktorú si sami vyberiete alebo Vám ju môžeme sprostredkovať. Po získaní zásielky s dielom budú peniaze z notárskej kancelárie vyplatené na náš účet. Ak by ste sa rozhodli pre tento spôsob platby, je potrebné nás na to upozorniť prostredníctvom mailu alebo telefonicky, aby sme Vám mohli zaslať podklady potrebné pre spísanie notárskej zápisnice.

  IV. Záruka a reklamácie

  1. Na každé sa vzťahuje záruka 2 roky.
  2. Kupujúci je povinný dodané dielo prehliadnuť a bez zbytočného odkladu (najneskôr nasledujúci deň po jeho prevzatí) informovať predávajúceho o zistených chybách. Neskoršie reklamácie zjavných chýb nebudú predávajúcim uznané.
  3. Záručná lehota začína plynúť dňom dodania diela.
  4. Práva a povinnosti kupujúceho sa vo veciach neupravených týmito podmienkami riadia podľa Občianskeho zákonníka.
  5. Reklamáciu diela môže kupujúci uplatniť odoslaním na adresu predávajúceho:
   Jozef Jurík
   Wolkrova 33
   851 01 Bratislava
   Slovenská republika
  6. Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie diela v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu diela v čase objednávky, za kvalitné zabalenie diela a za dodanie správneho diela.
  7. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku diela zavinenú poštou (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie diela (vinou dodávateľa), za poškodenie zásielky zavinené poštou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo na pošte).
  8. Pri údržbe a užívaní umeleckého diela je kupujúci povinný riadiť sa návodom na použitie, ktorý je súčasťou dodávaného diela. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia diela, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, používaním alebo ošetrovaním.
  9. Postup pri reklamácii:
   1. Kupujúci je povinný popis zistenej závady s číslom objednávky, prípadne fotografiu poškodenej časti diela zaslať na e-mailovú adresu predávajúceho bezodkladne po tom, čo závadu zistil.
   2. Poškodené dielo je povinný zaslať až na výzvu predávajúceho.
   3. Poštovné za pôvodnú dodávku sa nevracia.
   4. Ak kupujúci pri preberaní diela od pošty zistí, že obal dodaného diela je poškodený, nie je povinný túto zásielku prevziať.
   5. Ak sa kupujúci rozhodne dielo aj napriek poškodeniu obalu prevziať, je povinný toto prevzatie potvrdiť pracovníkovi pošty až po skontrolovaní bezchybnosti diela.

  V. Vrátenie diela a vrátenie peňazí

  1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa má kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia diela, pričom je nevyhnutné, aby v uvedenej lehote doručil predávajúcemu písomné odstúpenie od zmluvy (poštou alebo e-mailom).
  2. Za každé vrátené dielo predávajúci vráti peniaze poštovou poukážkou alebo prevodom na účet kupujúceho do 15 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.
  3. V prípade vrátenia diela treťou osobou (napríklad obdarovaným) predávajúci vráti kúpnu cenu diela na účet kupujúceho.

  VI. Ochrana osobných údajov

  V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov sa prevádzkovateľ internetového obchodu Adorno.sk zaväzuje, že zverené osobné údaje nebude bez súhlasu vlastníka týchto údajov akokoľvek poskytovať tretej osobe. Súčasne sa prevádzkovateľ zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodu tieto osobná dáta kedykoľvek vymaže zo svojej databázy.